POWRÓT KLAS I - III DO NAUKI STACJONARNEJ
14/01/2021

Szanowni  Rodzice!

Począwszy od 18.01.2021 r. dzieci kl. I-III realizują zajęcia w formie stacjonarnej tzn. w budynku szkolnym. Zajęcia będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego i wytycznych MEN, GIS i MZ w trosce o zapewnienie uczniom, nauczycielom i rodzicom bezpiecznych warunków funkcjonowania szkoły.

Organizacja pracy szkoły będzie zgodna z Regulaminem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 17/2020, które jest dostępne na stronie internetowej szkoły oraz zamieszczoną poniżej procedurą stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie z dnia 14 stycznia 2021 r.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie.
 2. Uczniowie są przyprowadzani i odbierani ze szkoły przez osoby zdrowe.
 3. W przestrzeni publicznej szkoły (korytarz, holl) obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach. Rodzice mają obowiązek zaopatrzenia dziecka w maseczkę.
 4. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami:

  - oddział przedszkolny – wejście do budynku szkoły od strony ulicy

  - kl. I, II i kl. III – wejście przy kotłowni od strony boiska szkolnego

 5. Uczniowie korzystają z oddzielnych, wyznaczonych części  szatni.
 6. Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci do szkoły przekazują je przy wejściu do budynku szkolnego.
 7. Uczniowie realizują zajęcia w wyznaczonych, przypisanych do jednej klasy salach.
 8. Uczniowie poszczególnych klas nie kontaktują się ze sobą. Każda klasa przerwy śródlekcyjne spędza oddzielnie, w innym czasie, zgodnie z indywidualnym planem dnia dla każdej klasy pod opieką nauczyciela realizującego zajęcia w danej klasie. Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych przez nauczyciela strefach.
 9. Zajęcia lekcyjne (z wyjątkiem wychowania fizycznego i informatyki) uczniowie realizują w jednej sali.
 10. Uczniowie korzystają z wyznaczonych toalet.
 11. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Sale lekcyjne są wietrzone przynajmniej raz na godzinę oraz w czasie każdej przerwy.
 13. W trakcie zajęć szkolnych, przerw oraz zajęć wychowania fizycznego należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.
 15. Uczniowie klas I-III spożywają obiady na jadalni – oddzielnie każda klasa .
 16. Na terenie szkoły obowiązuje zasadza dystansu.
 17. Na terenie szkoły prowadzona jest systematyczna dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu zgodnie z odrębną procedurą.
 18. Osoby z zewnątrz przychodzące do szkoły przyjmowane są w specjalnie przeznaczonej strefie – wejście do budynku po schodach od strony boiska szkolnego.
 19. Obowiązują ustalone i opublikowane na stronie internetowej szkoły formy kontaktu  z gronem pedagogicznym i dyrekcją.
 20. Nauczyciele j. angielskiego, religii, zajęć specjalistycznych w trakcie prowadzenia zajęć zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych.
 21. Uczniowie klas 1-3 będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach oddzielnie dla każdej klasy.
 22. Zajęcia świetlicowe będą organizowane w miarę możliwości z minimalizowaniem ryzyka kontaktu uczniów z różnych klas.
 23. Uczniowie kl. IV-VIII od 18.01.2021 r realizują zajęcia w formie zdalnej. Dla uczniów klasy VIII szkoła organizuje konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty zgodnie z opracowanym harmonogramem na podstawie zgłoszeń uczniów klasy ósmej.
 24. Oddział Przedszkolny pracuje zgodnie z obowiązującym planem na rok szkolny 2020/2021 czyli od 7:30 - 12:30/13:00(religia)

Dyrektor Szkoły

Bogdan Woźniak

piątek, 15 stycznia 2021

 
Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja